Militarisation of Youth

Description

Use this for stories related to the militarisation of youth

שפה
אנגלית

עלינו לשאול כיצד אנו 'לומדים עוד מלחמה' מלכתחילה

זו השאלה שאנו ב War Resisters' International's  שואלים בפרוייקט החדש: המאבק במילטריזצייה של הנוער.

אנו מכנסים יחד פעילות ופעילים ממדינות שונות, בשפות שונות ואיזורים שונים כדי להבין איך ערכים צבאיים מחלחלים ומשפיעים על ילדים ונוער.

בימינו, לעיתים קרובות אלו צבאות מקצועיים (לעומת גיוס חובה) היוצאים למלחמות, אך גם בצבאות חובה וגם בצבאות מקצועיים, אנו רואים כיצד ממשלות ותאגידים בעלי אינטרסים פוליטיים וכלכליים בקיומה של מלחמה, פועלים כדי שנוער יאמץ ערכים מילטריסטיים.

עלינו לשאול כיצד אנו 'לומדים עוד מלחמה' מלכתחילה

זו השאלה שאנו ב War Resisters' International's  שואלים בפרוייקט החדש: המאבק במילטריזצייה של הנוער.

אנו מכנסים יחד פעילות ופעילים ממדינות שונות, בשפות שונות ואיזורים שונים כדי להבין איך ערכים צבאיים מחלחלים ומשפיעים על ילדים ונוער.

בימינו, לעיתים קרובות אלו צבאות מקצועיים (לעומת גיוס חובה) היוצאים למלחמות, אך גם בצבאות חובה וגם בצבאות מקצועיים, אנו רואים כיצד ממשלות ותאגידים בעלי אינטרסים פוליטיים וכלכליים בקיומה של מלחמה, פועלים כדי שנוער יאמץ ערכים מילטריסטיים.

מנוי בRSS לMilitarisation of Youth