gender and militarism

en

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: rodový dialóg pre budovateľov mieru Čas: 30 až 45 minút Cieľ alebo účel akcie: Vytvoriť priestor pre dialóg medzi ženami a mužmi v mierových organizáciách. Identifikovať body napätia medzi mužmi a ženami v mierových organizáciách. Rozvíjať úroveň pohodlia a záväzok venovať sa rodovým záležitostiam v mierových organizáciách. Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

I. Malá skupinová diskusia o rode, konfliktoch a budovaní mieru

1. V zmiešaných malých skupinách mužov a žien urobte zoznam rôznych spôsobov, akými muži a ženy zažívajú konflikt.

2. V tých istých malých skupinách urobte zoznam rôznych spôsobov, akými sa muži a ženy zapájajú do mierovej práce.

II. Rozdeľte veľkú skupinu do menších skupín, ktoré budú osobitne mužské a osobitne ženské.

1. Požiadajte každú skupinu, aby sa podelila o svoje úspechy a výzvy pri práci s opačným pohlavím vo veciach mieru. Vyzvite skupiny, aby uviedli čo najviac skutočných príkladov, pozitívnych aj negatívnych.

2. Požiadajte každú skupinu, aby diskutovala o stratégiách pre prácu s opačným pohlavím vo veciach mieru.

3. Povedzte každej skupine, aby referovala o svojich zisteniach a stratégiách.

4. V zmiešaných pároch, jedna žena a jeden muž, požiadajte účastníkov, aby vzájomne reagovali na tieto zistenia. Každá osoba by mala dostať slovo, aby hovorila o svojich pocitoch z dialógu, kým druhá osoba počúva a snaží sa porozumieť bez prerušovania.

Toto cvičenie bolo prevzaté zo zdrojového a výcvikového manuálu Žien budujúcich mier, ktorý upravila Lisa Schirch. Plný manuál nájdete na: http://www.iiav.nl/epublications/2004/womens_peacebuilding_manual.pdf

Placheolder image

Späť na obsah

Ako mierová skupina prepletie rodové povedomie so svojou mierovou prácou? Dá sa to urobiť prostredníctvom jej organizačnej identity a štruktúram, jej výcvikom a orientáciou členov a jej vývojom programových stratégií.

Nový profil, izraelská mierová organizácia, popisuje samú seba ako ‘skupinu feministických žien a mužov presvedčených o tom, že nepotrebujeme žiť v štáte vojakov’. Taká jasná identifikácia propaguje spojenia medzi rodom a mierom od samého začiatku pre kohokoľvek, kto prichádza do kontaktu s organizáciou. Nový profil porušuje tradičné organizačné vzory tak, že rotuje vedúce úlohy a všetky platené funkcie a pokúša sa vyhnúť hierarchii aktivít. Mnohé výcvikové a vzdelávacie programy skupiny pre nových členov a verejnosť – workshopy, semináre, mládežnícke skupiny a konferencie – vždy obsahujú analýzu spojenia rodu a militarizmu v izraelskej kultúre a spoločnosti. Vedie tiež celodenné študijné kruhy, ktoré sa na tie spojenia pozerajú podrobnejšie. Počas jedného takého študijného dňa v roku 2007, sa napríklad využili fotografie ženských vojakov z armádnych archívov, aby sa študenti pozreli na vojenský nábor žien v Izraeli a na všeobecnú militarizáciu celej spoločnosti. S takou príležitosťou pre štúdium a diskusiu priniesli členovia Nového profilu do svojej problémovej analýzy militarizácie a ich plánovania strategickej akcie hlbšie rodové povedomie. Projekt Nového profilu s názvom Malé zbrane a ľahké zbrane sa nie len pozrel na problémy a štruktúry izraelského obchodu so zbraňami, ale tiež vyšetroval, ako ovplyvnili malé zbrane životy jednotlivcov a ako by Nový profil mohol pomôcť predefinovať pojem ‘bezpečnosť’ v izraelskej kultúre.

Placheolder image

Späť na obsah

„Vojna skončí, keď muži odmietnu bojovať – a ženy ju odmietnu schváliť. Jesse Wallace Hugan, zakladateľ Ligy odporcov vojny“

Úvod

Môže sa to zdať jednoduché a zrejmé, že chceme, aby sa do našich bojov proti vojne a nespravodlivosti zapojili muži aj ženy. Ak však chceme naplno využiť talenty, energiu a postrehy ľudí, musíme uplatniť rodové povedomie na vlastnú organizáciu, na navrhnutie našich kampaní a uskutočnenie našich výcvikov pre akciu.

Prečo? Pretože rod, definície mužských a ženských úloh, mužnosti a ženskosti, ovplyvňuje nás všetkých. A spoločenské tradície, ktoré vystavali mužnosť ako dominantnú, agresívnu a kontrolujúcu a ženskosť ako slabú, podriadenú a slúžiacu, každého z nás hlboko ovplyvnili. Rodové povedomie nám pomáha uistiť sa, že v našich nenásilných akciách a kampaniach nepáchame tie isté nespravodlivosti, ktoré sa pokúšame zastaviť.

V antimilitaristických kampaniach sú rodové povedomie a rodové analýzy hodnotnými nástrojmi na vytváranie efektívnej stratégie. Rod je prvkom v každom konflikte. Nemusí byť príčinou konfliktu, no rôzne názory o mužnosti a ženskosti sú základom toho, prečo a ako ľudia bojujú. Armádne systémy sú založené tak, aby fungovali na určitých myšlienkach a predpokladoch o mužských a ženských úlohách. Ak chceme vytvoriť nenásilné štruktúry a systémy na riešenie konfliktov, budeme potrebovať vytvoriť nové predpoklady a očakávania o rode. V tejto časti zahrňujeme myšlienky a cvičenia, ktoré vám pomôžu zapracovať rodové povedomie do vašich výcvikov a preskúmať vaše kampane a nenásilné akcie z pohľadu rodu.

Subscribe to gender and militarism